Resmi Tüzük

SUALTI VE SU ÜSTÜ ARAMA KURTARMA FEDERASYONU

BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç, Çalışma Biçimi ve İlkeleri, Uluslararası Faaliyet.

Madde 1- Federasyonun Adı ve Merkezi :
Federasyonun adı “ SUALTI VE SU ÜSTÜ ARAMA KURTARMA FEDERASYONU “, kısa adı ‘’TSSAKF’’ dir.
Federasyonun merkezi, Bursa’dır.
Federasyon Merkez ve İl temsilciliklerinden oluşur.
Federasyon Amblemi:


Madde 2- Federasyonun Amacı:

Tüzüklerinde amaçları, sualtı ve su üstü arama kurtarma çalışmaları ve bunlarla ilgili tüm branşlara ilişkin tüm eğitim ve çalışmaları yürütmek olan dernekleri bir araya getirmek üzere kurulan Federasyonumuz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları doğrultusunda kendisine bağlı bu derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, sürdürülmesini sağlamak, bu amaçla bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması için Ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak kurulmuştur.

Madde 3- Federasyonun Çalışma Biçimi :

Bu Tüzüğün 2.maddesinde geçen Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için;

3.1 Kar amacı olmaksızın, İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir, var olan şirketlere ortak olabilir, menkul, gayrimenkul, demirbaş, teknik ve kırtasiye malzemelerini satın alır, kurduğu veya satın aldığı iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, menkul, gayrimenkul ve demirbaşları kiralar, devreder, başkalarına çalıştırabilir ve satar, gerek kendi ve gerekse başkalarının üzerinde bulunan taşınmaz mallar üzerine her türlü hak tesis edebilir ve kaldırabilir, Gerekli izinleri alarak tesis /inşaat yapabilir, lokal açabilir, bunları teftiş edebilir.

3.2. Her türlü bilimsel araştırmayı yapar ve yaptırır(arşiv oluşturmak, istatistiki çalışma yapmak vb); eğitim için gerekli örgütsel ve mekansal organizasyonu sağlamak amacıyla anaokulu, ilk, orta ve yükseköğretim düzeylerinde çalışmak üzere, yaz okulları, kamplar ve kurslar açar; enstitü kurar; bu konularda kurulmuş ve kurulacak kuruluş ve kurumlara ortak olur, işbirliği yapar; eğitim verir, verilmesine öncülük eder, gerekli hallerde yetkili kurumlardan eğitim hizmet alımı yapar.

3.3 Fuar, şenlik, sergi, panel, sempozyum, kollegium, konferans, kurs, açık oturum, kültürel ve sanatsal etkinlikler, yarışma, balo, gece, yemekli toplantı, vb faaliyetler düzenler, burs, kredi ve ödül verir, yurt dışına eğitim amaçlı olarak eleman gönderir; bu çalışmalarını meslek eğitimine yönelik olarak; üniversiteler, akademiler, yüksek okullar, kürsüler, resmi kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler ile işbirliğinde bulunur, platform kurabilir, her türlü ayni, şahsi ve fikri haklar edinir; bunlar üzerinde kurulu her türlü hukuki tasarrufta bulunur; teşvik ödülleri vermek, kitap, broşür, bülten, dergi çıkarabilir, web sayfası oluşturabilir, yurt içi ve yurt dışında üniversite, akademi, yüksek okul, araştırma merkezi ve doğa sporları konusunda kurum ve kişilerle işbirliğinde bulunur ve iş birliği tertip eder.

3.4, Kitap, dergi, gazete, bülten, web sayfası, film, video, plak, kaset,cd ve benzeri her türlü yayın aracı ile yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı ve eğitici vb. çalışmalarda bulunur; bu çalışmalar için gerekli tesis ve alt yapıyı kurar, işletir, işletmesini başkalarına devreder; gerekli izinleri alarak bu çalışmalarını yabancılar ile yapabilir ve/veya çalışmalarını yurt dışında da gerçekleştirebilir.

3.5 Ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak, Üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım sandığı kurabilir.

3.6 Ulusal ve Uluslararası düzeyde su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ve bunlarla ilgili tüm branşlara ilişkin tüm eğitim ve çalışmaları faaliyetleri ile bu minvalde oluşan/oluşması muhtemel afet ve acil durumlardan yola çıkarak; gücünü ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan alan refleks ve insiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek il ve ilçe düzeyinde kurulmuş gönüllü arama ve kurtarma dernekleri bünyesinde, birlikte çalışacak eğitimli ekipler oluşturarak, oluşan/oluşması muhtemel afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek.

3.7 Gönüllü çalışan arama ve kurtarma derneklerinin olağan durumda; misyon, vizyon, etik, örgüt yapısı, çalışma yapısı, üye ve personelin eğitimi ve eğitilmiş personelin eğitmen seviyesinde eğitilmesi, acil eylem planları ve lojistik yapının düzenlenmesi ve malzeme konularında ortak standart oluşturarak, bu konuyla ilgili tüm kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerin profesyonel seviyeye çıkarılması

3.8 Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yapacağı iş birliği çalışmalarına öncülük etmek.

3.9. Bunun yanı sıra: ilgili kurum ve kuruluşları, personellerini, halkı afet ve acil durumlara karşı, öncesi, sırası ve sonrası, kurtulma, organize olabilme ve kurtarma, konularında bilgilendirmek ve eğitmek, eğitimlerine katkıda bulunmak,

3.10 Talep edilmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlarda sualtı ve su üstü arama kurtarma ve havasız ortamlarda arama kurtarma konularında görevlendirilecek personellerin eğitim, seçme ve yeterlik tespit komisyonlarında yer almak vb.

3.11. Arşiv oluşturmak, istatistiki çalışmalar yapmak.

3.12. Üye olsun olmasın tüm derneklerin, kurum ve kuruluşların, afetler ve acil durumlar karşısında aralarında kesintisiz ve sağlıklı iletişim sağlaması, dil birliğinin oluşturmasına ilişkin ilke hedef ve politikalar oluşturmak, bu doğrultuda yapılanmaya gitmek.

3.13.İlçe, il, bölge, ülke ve komşu ülkeleri içine alan planlar üzerinde yapılacak çalışmalar için gereken çalışma ortamlarının oluşturmasına katkıda bulunmak ve öncülük etmek.

3.14.Talep edilmesi halinde Afet ve Acil Durumlarda sualtı, su üstü ve havasız ortamlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak ve/veya Resmi kurumların ekiplerine imkanlar ölçüsünde destek olmak.

Madde 4- Federasyonun Çalışma İlkeleri:

Federasyona, Üye /Üye Dernekler;

4.1. Tüm faaliyet ve çalışmalarını Hukuka uygun, kar amacı olmaksızın yerine getirir. Siyasi partilerle organik ilişki içinde siyasi faaliyet yürütemez.

4.2 İnsan hayatına değer veren, karşılıklı yardımseverlik, gönüllülük, dürüstlük ve güvenilirlik prensiplerine uygun düşünce ve hareket içerisinde, fikir, dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetmeksizin evrensel ilkeler içinde çalışmayı hedefler,

4.3. Daima Toplumun/kamuoyunun yararı/çıkarları doğrultusunda, hareket ederler,

4.4. Çalışmaları sırasında Sorun/problem çıkmamasına, bireysellikten uzak davranış içinde olunmasına, uyumlu, sakin, olumlu davranışlar içinde olunmasına özen gösterir,

4.5. Üye/Üye Dernekler, federasyon üyesi olarak davranışlarını düzenlemeli, onun bir parçası olduğunu tüm çalışmalarında vurgulamalıdır,

4.6. Üye/Üye Dernekler, federasyonun gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlarının oluşmasına katkıda bulunur, üretilen çalışmaları benimser, savunur, uygulanmasını sağlamaya çalışır, paylaşımcı olur, her türlü durumda bilinçli ve duyarlı davranır.

Madde 5- Uluslararası Faaliyet:
Federasyon; Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarla temas edilmesinde yarar gördüğü hallerde ilgili makamlardan izin alarak gerçekleştirir ve işbirliğinde bulunabilir.